Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на СМР за строеж „Аварийно възстановяване на свлачищни участъци от общински път PDV 3016 (ІІІ-8604) Яворово – Добралък при км 5+900, км 10+350 и км 10+930, община Куклен”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-12-17 16:08:16
№ 20191217pXwL1029672

Описание:

Съгласно, изготвения за строежа/обекта, инвестиционен проект ще се изпълнят Строителни и Монтажни Работи по част: Конструктивна, както и по част Пътна за възстановяване на пътната конструкция и трайната настилка в засегнатите участъци, в едно с всички необходими и изискуеми съпътстващи ги дейности по създаване на ВОД, Безопасност и Здраве, пожарна безопасност, опазване на околната среда и управление на строителните отпадъци.

Предмет на строителството е изпълнение на строеж: Аварийно възстановяване на свлачищни участъци от общински път PDV 3016 (ІІІ-8604) Яворово – Добралък при км 5+900, км 10+350 и км 10+930, община Куклен.

Територията, предмет на интервенция от строителството, съставлява част от общински път PDV 3016 (ІІІ-8604) Яворово – Добралък в посочените три участъка и е разположена извън чертите на регулация на съседните населени места.

Работите, предмет на строителството, включват :

●изпълнение на 3 броя съоръжения - подпорна стена (ПС) за укрепване и спиране свличането на ската над пътя при км 5+900 и на скатовете под пътя при км 10+350 и км 10+930; ● възстановяване на носещата конструкция на пътното платно в съответния участък; ●възстановителни работи по направа на нова трайна пътна настилка. Всяка от 3-те подпорни стени (ПС) е разположена по протежение на общинския път, така както това е показано в графичната част на одобрения инвестиционен проект. Всяко от Съоръженията/всяка ПС ще се изпълни като монолитна стоманобетонова конструкция. Ситуационно ПС и разрушения участък от пътя са посочени в графичната част на инвестиционния проект. Общата дължина на всяка подпорна стена е както следва :

● при км 5+900 : състои се от 8 броя ламели, всяка от които с дължина от по 5,00 м и възлиза на  40 метра, с височина 4,00 метра.

● при км 10+350 : състои се от 5 броя ламели, всяка от които с дължина от по 5,00 м и възлиза на  25 метра, с височина 4,00 метра.

● при км 10+930 : състои се от 8 броя ламели, всяка от които с дължина от по 5,00 м и възлиза на  40 метра, а височината варира от 1,38 м до максимална 3,00 метра.

Всяка от 3-те стени ще се изпълни с вертикална предна и  наклонена задна стена. Отлагането на стените върху терена се извършва от правоспособен геодезист, съгласно част Геодезия- трасировъчен план от одобрения инвестиционен проект. За отичане на подпочвени води от насипа зад стената се  поставят барбакани Ф100 през разстояние от 1,50 м, така както това се изисква, съгласно графичната част от инвестиционния проект.  Между ламелите се изпълняват, като се използва екструдиран полистирен XPS 2 см, дилатационни/работни фуги с ширина 2 см.

Конкретните параметри на всяка от 3-те подпорни стени са посочени в графичната част на инвестиционния проект. 

За изпълнението ще се използва бетон С12/15 и С20/25. Армировъчната стомана е клас В500В.

След декофрирането е необходимо : всички части от стената, подлежащи на засипване да се измажат двукратно с битум или елестична мазана хидроизолация, което следва да се нанесе върху суха и добре почистена бетонова повърхност.

Обратната засипка зад стените се извършва частично с ръчно подреден камък, за оформяне на  дренажна бариера зад стените и с чакъл, полаган на пластове от 20-30 см, уплътнявани с виброплоча  или  подходящ  вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 2000 кг/м3 и постигане на ъгъл на триене 33 градуса (по БДС 10188). Максималният размер на  камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Уплътняването с  вибро- валяк се извършва на сухо. Започва се без вибрации с 1-2 хода на вибро- валяка. Следва да се уплътни при вибрации 3-4 хода и накрая се извършва отново с 1-2  хода  без  вибрации.  Най-подходящата  дебелина  на пластове, както и точния брой на минаване на вибро-валяка или виброплочата се определят чрез направа  на пробен участък с две или три дебелини на пласта. Пластовете се полагат с наклон към подпорната стена (3-4) %, за да се отведе  водата  към  барбаканите. Уплътняването  на  пластовете следва  да  се  извърши, като се спазват “УКАЗАНИЯ ЗА МЕХАНИЗИРАНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ РАБОТИ В ПЪТНОТО  СТРОИТЕЛСТВО” , ИЗДАНИЕ  на  ГУП – Научноизследователски  институт по пътища.

Направа на насип без уплътняване, разчитайки на геоложкия товар и природни фактори не се допуска. Направата на насипа следва да се изпълни след набиране на 75% якост на бетона, на пластове по 40 см.

По короната на стената в два от участъците : при км 10+350 и при км 10+930, ще се изпълни СПО/мантинела (N2/W5) съгласно указаното в инвестиционния проект.

Последните 25-30 см от изкопа за фундамента на стената се извършва ръчно, след което веднага следва да се изпълни кофража и полагането на бетон. Не се допуска подкопаване на ската. Преди започване направа на кофражни работи, готовият изкоп се приема от Проектанта/АН.

Изисква се кофражът да бъде осигурен както на хоризонтален натиск така и за подемна сила от бетоновата смес. Задължително е осигуряването на бетоново покритие за армировката от 5 см.

Полагането на бетоновата смес се извършва на хоризонтални пластове с височина не повече от 30 см и следва да гарантира еднородността и монолитността на стената. Всеки положен пласт от бетоновата смес задължително се уплътнява с иглени вибратори, които се поставят във вертикално положение без да се допират до кофража и армировката и се изваждат бавно. Разстоянието между две положения на вибраторите не трябва да надвишава 1,5 пъти радиуса на действие. За по-добра връзка между пластовете, вибраторите се потапят около 5 см в долния пласт. Вибрирането се прекратява след появата на циментово мляко на повърхността и след преустановяване появата на въздушни мехурчета и слягане на бетоновата смес. Максималното време за припластяване на отделните пластове е 2 часа. Прекъсване полагането за повече от два часа води до получаване на работна фуга и не трябва да се допуска. В местата на прекъсване на бетонирането трябва да се поставят арматурни пръти ст АIII с диаметър N14 за шпонкова връзка. Височината на свободното изсипване на бетонната смес трябва да гарантира полагане без разслояване и не може да бъде повече от 5 м. При полагане в зимни условия, следва да се ползват противозамръзващи добавки. Декофрирането на стените трябва да се извърши след набиране на 50% якост на бетона. Направата на насип зад стената започва след набиране на 75% от проектната якост на бетона.

При изпълнение на ПС се изисква спазване на следната технологична последователност на предвидените СМР :

·         Изкопни работи;

·         Подложен бетон;

·         Кофраж, армировка и бетониране основа;

·         Кофраж, армировка и бетониране стена;

·         Хидроизолация стена ;

·         Трамбована глина, дренаж и насип зад стената;

·         Монтаж на СПО/мантинела.

При спазване на изискуемата технологична последователност, едновременно с основните СМР се изпълняват и предвидените съпътстващи видове и количества СМР(укрепване и разкрепване на изкопите, работно скеле, транспортни работи и др.).


Документи
11292019171612_документация.docx
11432019171612_техническо предложение.docx
11512019171612_ценово предложение.docx
11592019171612_КСС.xlsx
12082019171612_договор проект.docx
12202019171612_ЕЕДОП.docx
12292019171612_декларация по чл. 102 ЗОП.docx
12372019171612_декларация по чл. 39 ППЗОП.docx
13342019171612_01.pdf
13422019171612_02.pdf
13502019171612_03.pdf
13572019171612_04.pdf
14032019171612_05.pdf
14092019171612_06.pdf
14182019171612_07.pdf
14272019171612_08.pdf
14362019171612_09.pdf
14432019171612_10.pdf
14502019171612_11.pdf
15002019171612_12.pdf
15092019171612_13.pdf
15182019171612_14.pdf
15282019171612_15.pdf
15352019171612_16.pdf
15452019171612_17.pdf
15552019171612_18.pdf
16032019171612_19.pdf
16112019171612_20.pdf
16182019171612_21.pdf
16272019171612_22.pdf

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-02-03 11:35:00
Протокол № 1, 2 и 3 2020-02-10 09:09:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка № 86/10.02.2020 г.. 2020-02-10 09:12:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-09 16:01:00

<-- Обратно към поръчки