Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ОБЩИНА КУКЛЕН С ПРОЕКТ “ОБОРУДВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА КУКЛЕН“ ПО СТРАТЕГИЯТА НА ВОМР КЪМ „МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“,

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2019-11-27 17:56:22
№ 20191127ukBS951763

Описание:

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Куклен с проект “Оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен“ по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР - Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на строително-монтажни дейности за следните обекти:

-          За обект НЧ „Н. Й. Вапцаров“ - град Куклен - УПИ/парцел/имот I-културен дом и зеленина в кв. 41,  състоящ се от 11000кв.м., ведно с построена в него сграда-читалище, със застроена площ от 810 кв.м., състояща се от три спомагателни помещения, читалня, библиотека, лекционна и сладкарница, по регулационния план на гр./с Куклен съгласно Акт за общинска собственост № 43/09.10.2002г.

-          За обект Читалище с. Добралък - състоящо се от 330 кв.м., представляващо парцел I-91-читалище, кв.6 по регулационен план на с.Добралък, ведно с построената в него полумасивна двуетажна сграда 100 кв.м. Първи етаж-театрален салон, на втори етаж-5 стаи. Акт за общинска собственост № 437/27.10.1999г.


Документи
04082019271811_07422019181609_УДОСТОВЕРЕНИЕ НИНКН ЧИТАЛИЩЕ ВАПЦАРОВ.pdf
04272019271811_08092019181609_УДОСТОВЕРЕНИЕ НИНКН ЧИТАЛИЩЕ ДОБРАЛЪК (1).pdf
04432019271811_27262019181609_2019-09-18 16 Мин. на ок.с,.PDF
04522019271811_59012019181509_Акт № 43 Читалище Куклен+скица.pdf
05092019271811_ПОКАНА пазарни консултации Читалища.pdf
05312019271811_техническо предложение-обр.2.docx
05432019271811_ценово предложение-обр.1.docx
05552019271811_читалище Добралък.xlsx
06072019271811_читалище Куклен.xlsx

ПубликацияДата
Регистър оферти 2019-12-10 13:30:00
Оферти 2019-12-10 13:35:00
Протокол 2019-12-10 13:40:00
Решение 2019-12-10 13:40:00

<-- Обратно към поръчки