Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ОБЩИНА КУКЛЕН С ПРОЕКТ: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №002054, МЕСТНОСТ“МИХОВ ОРЕХ“, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КУКЛЕН “, ЗА ПИ № 00

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2019-11-27 18:29:16
№ 20191127gPEY976328

Описание:

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Куклен с Проект: “Изграждане на игрище за футбол на малки врати в Поземлен Имот №002054, местност“Михов орех“,  землището на град Куклен “за ПИ №  002054 с НТП(начин на трайно ползване) спортна територия, местност „Михов орех“  по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР - Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на строително-монтажни дейности и доставка на съоръжения за обектa.


Документи
30592019271811_ПОКАНА пазарни консултации игрище (2).pdf
31082019271811_образец 1 ценово предложение.docx
31152019271811_образец 2 техн. предложение.docx
31242019271811_47432019181609_Акт № 1420 за Михов орех + скица.pdf
31352019271811_47252019181609_УДОСТОВЕРЕНИЕ НИНКН ИГРИЩЕ ФУТБОЛ МАЛКИ ВРАТИ.pdf
31432019271811_46472019181609_RS 68 (2).pdf
32032019271811_46362019181609_RS 68.pdf
32142019271811_КС - Част СК - Футболно игрище.xls
32142019271811_КС - Част СК - Футболно игрище.xls
32212019271811_КС - Част ЕЛ - Футболно игрище.xls
32312019271811_КС - Част Арх - Футболно игрище.xls

ПубликацияДата
Регистър оферти 2019-12-10 13:55:00
Оферти 2019-12-10 13:55:00
Протокол 2019-12-10 13:55:00
Решение 2019-12-10 13:55:00

<-- Обратно към поръчки