Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ПАЗАРНИ КОНСУЛНАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ОБЩИНА КУКЛЕН С ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ“, В УПИ IV – ПАРК И ТРАФОПОСТ, КВ. 34 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯТ ПЛАН НА ГР. КУКЛЕН

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2019-11-27 18:17:05
№ 20191127Dorj965419

Описание:

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Куклен с Проект: „Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“в УПИ IV – парк и трафопост, кв. 34 по регулационният план на гр. Куклен, Съгласно Акт за публична общинска собственост № 538/13.12.2006, по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР - Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на строително-монтажни дейности и доставка на съоръжения за обектa.


Документи
18582019271811_ПОКАНА пазарни консултации детска площадка.pdf
19112019271811_образец 2 техн. предложение.docx
19222019271811_образец 1 ценово предложение.docx
19332019271811_36362019181609_RS 69 (2).pdf
20042019271811_36322019181609_RS 69.pdf
20142019271811_35382019181609_УДОСТОВЕРЕНИЕ НИНКН ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА.pdf
20232019271811_35002019181609_Акт 538 УПИ IV площадка парк и трафопост.pdf
20472019271811_КС - Част СК - Детска площадка.xls
20592019271811_КС - Част ЕЛ - Детска площадка.xls
21082019271811_КС - Част Арх - Детска площадка.xls

ПубликацияДата
Регистър оферти 2019-12-10 13:45:00
Оферти 2019-12-10 13:50:00
Протокол 2019-12-10 13:50:00
Решение 2019-12-10 13:55:00

<-- Обратно към поръчки