Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

покана

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2019-10-09 18:11:35
№ 20191009xiuU911238

Описание:

Във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Куклен с Проект: “Изграждане на игрище за футбол на малки врати в Поземлен Имот №002054, местност“Михов орех“,  землището на град Куклен “, Съгласно Акт за публична общинска собственост № 1420/13.07.2015 за ПИ №  002054 с НТП(начин на трайно ползване) спортна територия, местност „Михов орех“

 по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР - Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на Строителен надзор за обектa.


Документи
17412019091810_ПОКАНА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Строителен надзор на игрище за футбол на малки врати.pdf

ПубликацияДата
Образец 1 2019-10-09 18:30:00
Регистър оферти 2019-10-09 18:30:00
Техническа спецификация 2019-10-09 18:30:00
Технически проекти 2019-10-09 18:35:00
протокол 2019-10-17 16:25:00
решение 2019-10-17 16:25:00

<-- Обратно към поръчки