Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

покана за пазарни консултации Във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Куклен с Проект: “Изграждане на игрище за футбол на малки врати в Поземлен Имот №002054, местност“Михов орех“, землището на град Куклен “, С

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2019-10-09 18:18:25
№ 20191009fXag922601

Описание:

Във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Куклен с Проект: “Изграждане на игрище за футбол на малки врати в Поземлен Имот №002054, местност“Михов орех“,  землището на град Куклен “, Съгласно Акт за публична общинска собственост № 1420/13.07.2015 за ПИ №  002054 с НТП(начин на трайно ползване) спортна територия, местност „Михов орех“

 по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР - Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на  Авторски надзор за обектa.


Документи
20322019091810_ПОКАНА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Авторски надзор на игрище за футбол на малки врати.pdf

ПубликацияДата
Заповед за спиране на процедура авторски надзор 2019-10-14 17:00:00

<-- Обратно към поръчки