Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доработка и изготвяне на окончателен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Куклен”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-10-24 11:54:19
№ 20181022RWiC667682

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доработването и актуализиране на изработен и предаден проект за Общ устройствен план на Община Куклен. Доработването на плана е необходимо за да бъдат отразени настъпилите обществени и икономически промени, потребности и приоритетни насоки за развитие на Община Куклен в периода на приемането на плана през 2009 г. до 2018 г.


Документи
58412018241110_Методика.doc
58482018241110_Образец 1 Оферта.doc
58522018241110_Образец 2 Техническо предложение.doc
58562018241110_Образец 3 Ценово предложение.doc
59002018241110_Образец 4 Списък дейности.doc
59042018241110_Образец 5 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 7 от ЗОП.doc
59082018241110_Образец 6 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП.doc
59122018241110_Образец 7 Декларация за използване на подизпълнители.doc
59162018241110_Образец 8 Декларация за съгласие от подизпълнител.doc
59202018241110_Образец 9 Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор.doc
59582018241110_Techn_Harakt_OUP_1018.docx
00192018241210_Scan-0346.jpg
01032018241210_obsht ustr. plan.pdf
04142018241210_Обява (1).doc
43442018301010_Образец 10 Декларация за срок на валидност на офертата.doc
43492018301010_Образец 11 Декларация за липса на свързаност.doc
43552018301010_Образец 12 Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.doc
44012018301010_Образец 13 Декларация от лице, което участва в обединение.doc

ПубликацияДата
Удължаване срок за подаване на оферти 2018-11-01 08:00:00
Протокол от работата на комисията 2019-01-03 16:05:00
Договор № 30 От дата: 2019-02-04 2019-02-27 15:40:00

<-- Обратно към поръчки