Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, необходим за нуждите на Община Куклен“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-09-25 16:00:00
№ 20180727qWcC621507

Описание:

Доставка фабрично нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, необходим  за нуждите на Община Куклен, платим изцяло чрез използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

С Решение № 449 на Общински съвет Куклен, взето на извънредно заседание с протокол № 39 от 15.06.2017 г. е изменена т. 1 на Решение № 361, взето с протокол № 31 от извънредно заседание на 15.02.2017 г., като Общински съвет Куклен дава съгласие за ползване на 240 000.00 лв. (двеста и четиридесет хиляди лева) с ДДС от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, с които да бъдат финансирани част от разходите за закупуване на два броя нови специализирани сметосъбиращи камиони.

Обществената поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП, т.е. при откриване на процедурата липсва осигурено финансиране.

С настоящата обществена поръчка се възлага доставката на единия от специализираните сметосъбиращи автомобили. Въпреки, че стойността на доставката е под праговете на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, възлагането се извършва чрез открита процедура, с оглед планирана и друга еднородна доставка, а именно втори сметосъбиращ камион.


ПубликацияДата
Решение № 651/25.09.2018 г. за откриване на процедура 2018-09-27 11:45:00
Обявление за поръчка 2018-09-27 11:50:00
Документация 2018-09-27 12:10:00
Мотиви по чл. 231, ал. 2 от ППЗОП 2018-09-27 12:15:00
ЕЕДОП 2018-09-27 12:55:00
Протокол 1 2018-12-05 16:25:00
Уведомление за отваряне на ценови оферти 2019-03-18 16:10:00
Протокол 1 2019-05-23 14:50:00
Протокол 2 2019-05-23 14:50:00
Протокол 3 2019-05-23 14:50:00
Протокол 4 2019-05-23 14:50:00
Протокол 5 2019-05-23 14:50:00
Доклад от работа на оценителната комисия 2019-05-23 14:50:00
Особено мнение 1 на член на оценителната комисия 2019-05-23 14:55:00
Особено мнение 2 на член на оценителната комисия 2019-05-23 14:55:00
Становище от членовете на оценителната комисия по представените особени мнения 2019-05-23 14:55:00
Решение на Възложителя за избор на изпълнител 2019-05-23 15:00:00
Информация за обжалване 2019-06-20 09:35:00
договор №200 2019-12-16 12:05:00
Обявление за възложена поръчка и Договор №200 от 04.12.2019 г. 2020-01-13 12:17:00

<-- Обратно към поръчки