Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ „Отец Паисий““

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2018-06-19 11:06:14
№ 20180619Afxi613198

Описание:

На основание т. 8 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. към Заповед № РД 09-230 от 09.03.2018 г. на зам.-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. д-р Лозана Василева, обявяваме процедура по събиране на оферти, като част от провеждане на пазарни консултации, съгласно Закона за обществените поръчки за следния обект:

„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ „Отец Паисий““


Документи
11472018191106_Покана за събиране на оферти.pdf

ПубликацияДата
Заповед за комисия № 412/28.06.2018 г. 2018-07-09 14:05:00
Оферта вх. № 4334/27.06.2018 г. 2018-07-09 14:10:00
Оферта вх. № 4335/27.06.2018 г. 2018-07-09 14:15:00
Оферта вх. № 4336/27.06.2018 г. 2018-07-09 14:20:00
Протокол _28.06.2018 г 2018-07-09 14:25:00

<-- Обратно към поръчки