Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура – ДГ „Приятели“ в гр. Куклен“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-05-16 16:25:00
№ 20180516dpkq596321

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва реконструкция и ремонт на прилежащото дворно пространство на ДГ „Приятели“ в гр. Куклен. В предмета е включено извършването на земни работи, направа на фундаментни съоръжения, настилки и облицовки, ограда, доставка и монтаж на алейно осветление, оборудване за двора и система за видеонаблюдение - слаботокова електрическа инсталация.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация, приложените Количествено-стойностна сметка на дейностите – образец № 4.1. и инвестиционен проект.

Работите следва да бъдат извършени въз основа на същите, като се съобрази издаденото разрешение за строеж.

 Изпълнението на обществената поръчка се финансира по Договор № 16/07/2/0/00650 от 16.01.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 


Документи
03192018161605_документация СМР - ДГ Приятели.docx
03322018161605_Техническа специф. реконструкция.docx
04422018161605_КСС на дейностите - образец № 4.1..xlsx
21272018161605_eEEDOP SMR.zip
28062018161605_Геодезическо заснемане.pdf
29072018161605_План за безоп. и здраве.pdf
29232018161605_План за управление на строителни отпадъци.pdf
29362018161605_Разрешение за стреж.pdf
29582018161605_трасировъчен план и вертикална планировка.pdf
30252018161605_част Архитектура.pdf
30422018161605_част Електро.pdf
30532018161605_част Конструкции.pdf
31122018161605_част КСС.pdf

ПубликацияДата
Решение за изменение 2018-05-23 16:55:00
Актуална документация 2018-05-23 17:00:00
Протокол № 1/18.06.2018 г. 2018-07-16 15:40:00
Уведомление за отваряне на ценови оферти 2018-10-01 15:55:00
Протокол № 2/31.07.2018 г. 2018-11-02 15:00:00
Протокол № 3/19.09.2018 г. 2018-11-02 15:05:00
Протокол № 4/04.10.2018 г. 2018-11-02 15:10:00
Доклад вх. № 7276/01.11.2018 г. 2018-11-02 15:15:00
Решение № 755/02.11.2018 г. 2018-11-02 15:20:00
Информация за обжалване 2019-05-30 16:40:00
договор за възлагане на обществена поръчка 2019-08-22 11:55:00

<-- Обратно към поръчки