Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

Изработване на инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Куклен, община Куклен

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-07-14 16:30:33
№ 20160714vpKI300315

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва изработване на работни проекти с подробни количествени и количествено-стойностни сметки. Изготвянето на работен проект се възлага на екип от правоспособни проектанти.

Работните проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности по ПРСР 2014-2020 г. за конкретната подмярка.

Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количествено-стойности сметки по приложимите части и една обобщена количествена сметка.

В обяснителните записки проектантите подробно описват необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение.

Осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи:

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

• Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

• Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

• Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;


Документи
18142016191007_проектиране.doc
53272016210907_ЕЕДОП_pr.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1 от заседание комисия 2016-08-11 16:30:00
Протокол №2 от заседание на комисия 2016-08-11 16:30:00
Уведомление 2016-08-05 16:30:00
Доклад на комисия 2016-08-11 16:30:00
Решение № 562/11.08.2016 г. за избор на изпълнител 2016-08-11 16:35:00
Договор № 163 От дата: 2016-09-12 2016-09-28 15:35:00

<-- Обратно към поръчки